Ajankohtaista

HAUKILAHDEN KOULUN JA LUKION JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Haukilahden koulun ja lukion johtokunta                                      PÖYTÄKIRJA 2/2018                                                                       

 

Aika              Tiistai  2.10.2018 klo 17.30

 

Paikka           Haukilahden lukio, Tekniikantie 3

 

Läsnä:           Sakari Bäckman, puheenjohtaja

                      Annika Henriksson, varapuheenjohtaja, puheenjohtaja kohdassa 9.

Olli-Pekka Lintula, jäsen

Aki Puska, jäsen

Kristiina Alho, henkilökunnan edustaja

Jonna Kuronen, henkilökunnan edustaja

Elena Savolainen, esittelijä, peruskoulun rehtori

Joonas Leppänen, oppilasjäsen, peruskoulu

Pekka Piri, esittelijä, lukion rehtori, kokouksen sihteeri

 

1/11               KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

                      PÄÄTÖSESITYS

 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

PÄÄTÖS: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

 

2/12               PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA

 

PÄÄTÖSESITYS

 

Johtokunta päättää valita yhden pöytäkirjantarkastajan.

 

PÄÄTÖS:  Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jonna Kuronen.

 

3/13               JOHTOKUNNAN UUDET OPPILASJÄSENET

 

Haukilahden koulun oppilaskunta on valinnut kokouksessaan 7.9.2018 johtokunnan oppilasjäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä:

 

Varsinainen jäsen:                                     Henkilökohtainen varajäsen:

 

Joonas Leppänen                                      Tilda Jääskö

                     

Haukilahden lukion  opiskelijajäsenen ja varajäsenen valitsee suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta.

 

 

 

 

4/14              KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN LUKUVUODEKSI 2018 - 2019

 

Peruskoulun rehtorin tehtävänä on laatia koulun lukuvuosisuunnitelma yhteistyössä henkilökunnan, johtokunnan ja opiskelijakunnan kanssa.

 

Rehtori on valmistanut koulun lukuvuosisuunnitelman neuvotellen opettajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Kaikki asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Lukuvuosisuunnitelma on liitteenä (liite 1).

 

Opettajakunnalla on ollut tilaisuus tehdä ehdotuksia lukuvuosisuunnitelmaan mm. päätettäessä perusopetusryhmistä, opetusryhmistä, tuntien käytöstä ja neuvoteltaessa yksittäisistä työjärjestyksistä. Opettajakunnan suunnittelukokouksessa 7.-8.8.2018 sekä opettajainkokouksessa 19.9.2018.

 

PÄÄTÖSESITYS:

 

Johtokunta päättää hyväksyä Haukilahden koulun lukuvuosisuunnitelman esitetyssä muodossa liitteineen lukuvuodeksi 2018 - 2019.

 

PÄÄTÖS:

 

Johtokunta hyväksyi Haukilahden koulun lukuvuosisuunnitelman esitetyssä muodossa liitteineen lukuvuodeksi 2018 - 2019.

 

 

5/15              LUKION LUKUVUOSISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN LUKUVUODEKSI 2018 - 2019

 

 

Lukion lukuvuosisuunnitelmatyöhön ovat osallistuneet opettajakunta, opiskelijakunta ja muu henkilökunta.

 

Opettajakunta on käsitellyt opetussuunnitelmaa kolmessa eri kokouksessa 7. - 8.8.2018 (Veso), 21.8.2018, 11.9.2018. Lukion johtoryhmä oli myös kiinteästi mukana valmistelutyössä. Lukuvuosisuunnitelman käsitteli myös opiskelijakunnan hallitus kokouksessaan 1.10.2018

 

                     PÄÄTÖSESITYS:

 

Johtokunta päättää hyväksyä Haukilahden lukion lukuvuosisuunnitelman esitetyssä muodossa lukuvuodeksi 2018 - 2019.

 

PÄÄTÖS:

                     

Johtokunta hyväksyi Haukilahden lukion lukuvuosisuunnitelman esitetyssä muodossa lukuvuodeksi 2018 - 2019.

 

 

6/16              ERÄITÄ LUKUVUOSISUUNNITELMAAN LIITTYVIÄ HENKILÖVALINTOJA

 

Haukilahden koulun oppilaskunnan ohjaajaksi on valittu opettaja Sari Pitkonen.

 

Haukilahden koulun johtoryhmä on lukuvuonna 2018 - 2019:

Katariina Ervamaa, apulaisrehtori

Birger Holm, apulaisrehtori

Henri Lappalainen

Eija Alaraudanjoki

Thomas Kuusela

Annikka Kettunen

 

Haukilahden koulun rehtorin päätöksen mukaan lukuvuonna 2018 - 2019 koulun apulaisrehtorin tehtävät jaettu kahdelle opettajalle. Apulaisrehtorina toimivat lehtori Katariina Ervamaa ja lehtori Birger Holm. Apulaisrehtorit hoitavat rehtorin tehtäviä rehtorin poissa ollessa, vastaavat opettajien lyhytaikaisten sijaisuuksien järjestelyistä, välituntivalvonnoista sekä toimivat opettajien apuna luokassa tapahtuvissa mahdollisissa häiriötilanteissa. Apulaisrehtorit osallistuvat myös tarvittaessa yhteisöllisen oppilashuoltotyöryhmän työskentelyyn. Lisäksi apulaisrehtorit organisovat koulun juhlia, yms. yhteisiä tapahtumia.

 

Haukilahden koulun rehtorin poissa ollessa koulun johtamisesta vastaa apulaisrehtori Birger Holm. Hänen poissaolon aikana koulun johtaminen siirtyy Katarina Ervamaalle. Siinä tapauksessa, jos molemmat apulaisrehtorit ovat poissa, johtoryhmään valitut opettajat ottavat vastuun koulun toiminnasta seuraavasti:

Eija Alaraudanjoki, Henri Lappalainen, Thomas Kuusela ja Annikka Kettunen. Mikäli koko johtoryhmä on poissa esim. koulutuksessa, vastaa koulun toiminnasta kulloinkin koulussa läsnä oleva, virkaiältään vanhin opettaja. Virkaiältään vanhin opettaja koulussa on lehtori Leena Kiiski. Tarkemman tiedon vastuuopettajasta saa kansliasta.

 

                      _____________________________________________________________________

                     

Haukilahden lukion opiskelijakunnan ohjaajaksi on valittu Liisa Mikkola.

 

Haukilahden lukion johtoryhmä on lukuvuonna 2018-2019.

Pekka Piri (rehtori)

Leena Mattila-Villa

Pia Kuntanen (apulaisrehtori)

Mikko Ristimäki (apulaisrehtori)

Antti Humalamäki

Annukka Leskinen

 

Toimintaohjeen 11§:n mukaan rehtori päättää henkilökuntaa kuultuaan apulaisrehtorin määräämisestä määräajaksi… sekä sopia apulaisrehtorin kanssa rehtorin ja apulaisrehtorin välisestä työnjaosta.

 

Rehtorin päätöksen mukaan lukuvuonna 2018-201 Haukilahden lukion apulaisrehtoreina toimivat Mikko Ristimäki ja Pia Kuntanen. He hoitavat rehtorin poissa ollessa rehtorin tehtäviä ja vastaavat mm. lyhytaikaisten sijaisten, koeviikkojen ja yo-tutkintojen valvontojen järjestelyistä. He ovat johtoryhmän jäseniä ja he ovat vastuussa joidenkin projektien toteuttamisesta.

 

Haukilahden lukion tutor-toiminnasta vastaa Jonna Kuronen.

 

PÄÄTÖSESITYS:

 

Johtokunta toteaa, että Sari Pitkonen toimii Haukilahden koulun oppilaskunnan ohjaavana opettajana lukuvuonna 2018 - 2019. Liisa Mikkola toimii Haukilahden lukion opiskelijakunnankunnan ohjaajana sekä Haukilahden lukion tutor-toiminnasta vastaa Jonna Kuronen. Samoin todetaan koulun johtoryhmän ja lukion johtoryhmän kokoonpano. Johtokunta päättää merkitä tiedoksi, että koulun apulaisrehtorina toimii lukuvuonna 2018 - 2019 Birger Holm ja Katarina Ervamaa, lukion apulaisrehtoreina  Pia Kuntanen ja Mikko Ristimäki sekä rehtorin ja apulaisrehtoreiden välisen työnjaon. Lisäksi johtokunta päättää hyväksyä Haukilahden koulun ja Haukilahden lukion johdon vastuuhenkilöiden määrittelyt.

 

PÄÄTÖS:    

 

Johtokunta hyväksyi esityksen mukaisesti.

 

 

7/17               HAUKILAHDEN KOULUKIINTEISTÖN TYÖMAAN KUULUMISET (Koulutanhua 3)

 

Seuraava työmaakokous on ke 26.9.2018. Rehtori Savolainen on kutsuttu kokoukseen ja kertoo johtokunnan kokouksessa viimeiset kuulumiset työmaalta.

 

PÄÄTÖSESITYS:

 

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi Koulutanhua 3 kiinteistössä tehdyt toimenpiteet ja suunnitelmat.

 

PÄÄTÖS:

 

Johtokunta merkitsi tiedoksi Koulutanhua 3 kiinteistössä tehdyt toimenpiteet ja suunnitelmat.

 

 

8/18               LUKIOKOULUTUS OTANIEMESSÄ JA HAUKILAHDEN LUKION KUULUMISET

 

                      Rehtori selostaa tämän hetkinen tilanteen ja avaa tulevaisuuden suunnitelmia

                     

                      PÄÄTÖSESITYS:

Johtokunta merkitsee asian tiedoksi.

 

PÄÄTÖS:

Johtokunta merkitsi asian tiedoksi.

 

 

9/19               TILIN KÄYTTÖ VERKKOPANKIN KAUTTA

                     

Johtokunnan pankkitilin käyttö ilman verkkotunnuksia on työläästä. Kaikki tilisiirrot pitää hoitaa henkilökohtaisesti pankissa. Tämä ei ole enää nykyaikaa.

 

PÄÄTÖSESITYS:

 

Johtokunta esittää, että puheenjohtaja saa käyttöönsä verkkopankkitunnukset.

 

PÄÄTÖS:

 

Johtokunta päätti, että puheenjohtaja saa käyttöönsä erilliset verkkopankkitunnukset liittyen johtokunnan tilin käyttöön.

 

 

 

10/20             TALOUSASIOITA

                     

Johtokunnan koulun tililtä on 31.5.2018 maksettu Marjatta Vuoriselle 996,48€ rehtori Ari Suistolan läksiäisjuhlien kuluja. Summa perustuu esitettyihin kuitteihin sekä selvitykseen kuluista. Johtokunnan tilin saldo on 2.111,55 € per 31.7.2018.

Koulun kuvauksen järjestelykorvaus on tänä vuonna 1859,60 €. Rahat ovat tulossa tilille lähiaikana. Kuitti on liitteenä.

 

PÄÄTÖSESITYS:

 

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi tilin tilanne.

 

PÄÄTÖS:

 

Johtokunta päätti merkitä tiedoksi tilin tilanteen.

 

 

11/21             MUUT ASIAT

 

Yläkoulun oppilaan huoltaja on ilmaissut huolensa, että "koulun väistötilojen yhteydessä ei ole tällä hetkellä olleenkaan riittävää, turvallista ja liikuntaan innostavaa välituntialuetta". Huoli/viesti osoitettu (ainakin) yläkoulun rehtorille sekä johtokunnan puheenjohtajalle. Johtokunnan keskustelua, ajatuksia, näkemyksiä, kannanotto asiaan.

 

PÄÄTÖSESITYS:

 

Johtokunta keskustelee asiasta ja merkitsee asian tiedoksi.

 

PÄÄTÖS:

 

Johtokunta keskusteli asiasta. Johtokunta totesi, että Haukilahden koulu on jo edesauttanut ja rakentanut mahdollisuuksien mukaan turvallista ja innostavaa välituntitilaa. Katukoripallokenttä on toteutettu Haukilahden koulun toimesta.

 

12/22             SEURAAVA KOKOUS

 

Seuraava kokous päätettiin pitää 4.3.2019 klo 17.30 Haukilahden koulun tiloissa osoitteessa Kutojantie 2.

 

13/23             KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

                     

                      Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.19.

 

 

Espoossa 2.10.2018

 

 

Vakuudeksi:

 

 

 

Sakari Bäckman                                                             Pekka Piri

Puheenjohtaja                                                                 Sihteeri

 

 

 

 

Jonna Kuronen

Pöytäkirjan tarkastaja

 

 

 

LIITTEET:

 

Liite 1           Haukilahden koulun lukuvuosisuunnitelma 2018 - 2019